♥ DARMOWA DOSTAWA DO PACZKOMATU LUB KURIEREM OD 200 PLN ♥

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies.

Dzień dobry! Cieszymy się że z nami jesteś!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych, cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem sklepu https://www.moonyo.pl.

Pragniemy podkreślić, że Twoje dane są z nami bezpieczne. Zapewniamy bowiem poufność wszelkich przekazanych nam danych, chronimy je przed dostępem osób do tego nieuprawnionych oraz podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. Informacja ogólna.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Karolina Libertowska – Granosik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOONYO Karolina Libertowska-Granosik z siedzibą w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 13, 95-100 Zgierz, NIP:7322161988, REGON:388402315.

  2. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: kontakt@moonyo.pl

  3. RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia z 27.04.2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018r. Poz. 1000) przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań),

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy. Mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli świadczone przez nich usługi wiążą się lub mogą wiązać z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem. Chodzi w szczególności podmioty takie jak hostingodawca, dostawcy usług poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej, mailingu, firmy kurirskie, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi marketingowe, biura rachunkowe, dostawcy oprogramowania chmurowego itp. Pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie. Twoje dane osobowe – w razie zaistnienia takiej konieczności - mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury, a także urzędom skarbowym w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowych i rozliczeniowo-księgowych.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

  1. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usług Google (opisanych w niniejszej polityce prywatności), których dostawcą jest Google Ireland Limited, Rocket Science Group LLC.

  2. Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących. Uważamy jednak, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować, Jednym słowem narzędzia te pomagają w profilowaniu i reklamie behawioralnej. Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację.

  3. Twoje dane osobowe pozyskujemy gdy składasz zamówienie w sklepie, przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy, zapisujesz się do newslettera, dodajesz komentarz lub opinię o produkcie, kontaktujesz się z nami. Część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy: mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP, mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.

2. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

2.1. Kontakt.

Dane przetwarzane: imię, adres e-mail plus ewentualnie dane zawarte w treści wiadomości (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.

Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu.

Okres przetwarzania: Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia: Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

2.2. Newsletter.

Dane przetwarzane: imię oraz adres e-mail (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Cel przetwarzania: przesyłanie newslettera. Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Okres przetwarzania: czas świadczenia usługi newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania w przyszłości faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Uprawnienia: W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany do tego link wysłany w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Możesz sprostować swoje dane lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uwagi na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) nie usuniemy Twoich danych z bazy, ponieważ ich usunięcie uniemożliwiłoby nam wykazanie w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

2.3. Zamówienia w sklepie.

Dane przetwarzane: dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, dane firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, adres IP, (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia).

Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienie jej w dokumentacji księgowej, cele archiwalne i statystyczne oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Po upływie tego terminu, dane te - do czasu zgłoszenia sprzeciwu - nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych - np. w celu identyfikacji klienta powracającego, a także w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

Podstawa prawna: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia: W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

2.4. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Cel przetwarzania: realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna: celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia: W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, oraz domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

3. Czas przechowywania danych osobowych

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania.

Zwracamy Twoją uwagę na fakt, że przyjęliśmy model przechowywania Twoich danych o zamówieniach przez cały okres funkcjonowania naszego sklepu internetowego. Wychodzimy z założenia, że działa to z korzyścią dla Ciebie, ponieważ w każdej chwili możesz odtworzyć historię swoich zakupów, a dodatkowo będziesz mógł korzystać z rabatów, kiedy będą one przewidywane dla naszych stałych klientów. Jeżeli jednak nie chcesz, żeby Twoje dane o zamówieniach były przechowywane tak długo, w każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu ich w opisanym celu. Informujemy Cię jednak, że w tym wypadku widzimy nasz interes prawny w przechowywaniu danych o zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z zawartej z nami umowy sprzedaży.

4. Cookies

4.1. Pliki cookies i inne technologie śledzące. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

4.2. Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies.

Pamiętaj jednak że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

4.3. Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w tzw. logach serwera. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4.4. Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC z siedzibą w USA, których celem jest tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Zbierane dane są danymi osobowymi i nie dają możliwości Twojej identyfikacji. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu, czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu. W ramach tego programu korzystamy z funkcji reklamowych takich jak raporty demograficzne i zainteresowań, przedział wieku, w którym się znajdujesz, płeć, przybliżona lokalizacja, zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

4.5. Google Ads.

Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych, a podstawą tego jest prawnie uzasadniony interes, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W tym wypadku zbierane przez nas dane są danymi osobowymi, ale nie dają możliwości Twojej identyfikacji.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads możesz znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy. ;

4.6. Facebook Ads i Insights.

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook (Facebook Inc.), w ramach którego naszym celem jest marketing własnych produktów lub usług oraz analiza i statystyki. Informacje zbierane w ramach wykorzystywanych przez nas narzędzi Facebooka nie pozwalają na Twoją identyfikację. Dzięki nim mamy jedynie możliwość wiedzieć jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem.

Szczegóły związane z polityką prywatności Facebooka możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4.7. Narzędzia społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Według własnego uznania możesz oczywiście całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (Privacy, Help).

***

Polityka prywatności może podlegać zmianom. W tym celu – z racji ciążących na nas obowiązków - możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego sklepu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.

Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres: kontakt@.moonyo.pl

do góry
pozycjonowanie: www.luczak.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl